Trang chủ
Tổ Văn phòng
141 lượt xem 17/12/2019 03:46:56 PM
Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

125 lượt xem 04/12/2019 04:14:10 PM
Đánh giá Đảng viên 2019

217 lượt xem 15/09/2019 08:07:24 AM
Sổ điểm cá nhân

715 lượt xem 13/09/2019 12:25:17 PM
Đơn xin dạy thêm năm 2019-2020

1364 lượt xem 18/04/2019 09:45:22 AM
Mẫu sổ điểm cá nhân 2019

1657 lượt xem 08/12/2018 11:13:05 PM
Xếp loại hạnh kiểm 2019

527 lượt xem 24/11/2018 09:36:32 PM
Kiểm điểm Đảng viên 2018

1884 lượt xem 05/11/2018 03:16:51 PM
Công văn số 685- SGDĐT- TCCB