Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020