Thành viên tổ Ngữ văn


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Số điện thoại

Email

1

Phan Thị Ngọc Linh

Tổ trưởng

30/01/1976

0945477678

ngoclinhphan76@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Hương

Tổ phó

17/11/1979

0918890068

thuhuongpbc123@gmail.com

3

Phạm Thị Châu

Giáo viên

20/10/1977

0907329379

chauvpbc@gmail.com

4

Trần Ngự Đàn

Giáo viên

07/03/1978

0989022100

dantranpbc@gmail.com

5

Trần Văn Hải

Giáo viên

17/04/1974

0947135010

noithatvanhai@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thanh Hiển

Giáo viên

10/05/1976

0975889088

thanhhienpbc4117@gmail.com

7

Huỳnh Thị Huệ

Giáo viên

12/01/1975

0917828988

huynhhue.pbc@gmail.com

8

Đào Thị Mai Hương

Giáo viên

12/09/1963

0933325626

 

9

Nguyễn Thị Lan

Giáo viên

21/11/1983

0919693959

lanpbc@gmail.com

10

Huỳnh Thị Xuân Mai

Giáo viên

25/01/1965

0938981319

xuanmaipbc@gmail.com

11

Nguyễn Thị Ngọc Thùy

Giáo viên

19/09/1977

0944129938

ngocthuypbc1@gmail.com

12

Nguyễn Ngọc Lâm Uyên

Giáo viên

01/11/1981

01992450987

nnluyenthptphanthiet@gmail.com

13

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

13/02/1978

0937891866

van1van1302pbc@gmail.com

14

Dương Thúy Vy

Giáo viên

28/07/1978

01219748878

vy98pbc@gmail.com

15

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Giáo viên

16/03/1979

0977141276

nguyenthihoangyentvpbc@gmail.com

LIÊN KẾT