Thời khóa biểu lần 3 áp dụng từ tuần 20.


Download tại đây!