Khối 12.Danh sách học sinh vắng và tô sai làm bài thi HKI ngày 14/12/2019