Khối 12. Danh sách học sinh tô sai làm bài thi HKI ngày 12,13/12/2019