Kế hoạch học bơi năm 2019-2020


      SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: …../KH-THPT-PBC

                      Phan Thiết, ngày 10 tháng 10 năm 2019

       Mẫu đăng kí học bơi

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp học bơi và phòng chống đuối nước cho

học sinh trường THPT Phan Bội Châu năm học 2019 - 2020

 
   

Thực hiện chỉ đạo theo văn bản Số: 1872/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở GD&ĐT Bình Thuận về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, giáo dục, hướng dẫn cho trẻ em, học sinh, kỹ năng nhận biết, kỹ năng chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước;

Thực hiện theo Công văn số 04/SGDĐT-GDTrH ngày 02/01/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn chương trình hoạt động dạy bơi cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018.

Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch lớp học bơi cho học sinh tại trường năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                                              

1. Mục đích:

- Hình thành khái niệm ban đầu, các kỹ thuật căn bản về một số kiểu bơi thể thao và kỹ năng nổi nước, đứng nước nhằm tự tin trong môi trường nước;

- Góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng công tác chăm sóc, giáo dục kỹ năng cho học sinh, nhất là về công tác phòng- chống tai nạn thương tích và đuối nước, hạn chế tối đa việc học sinh bị tai nạn, thương tích và tử vong do đuối nước;

- Hình thành và phát triển kỹ năng bơi, phòng- chống tai nạn thương tích học sinh, đặc biệt là đuối nước, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng của học sinh, hạnh phúc và sự phát triển bền vững của gia đình và xã hội;

- Tổ chức các lớp học bơi cho học sinh trường THPT ….., giúp các học sinh nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức các lớp học bơi cho học sinh phải đảm bảo khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế khách quan của nhà trường, đúng chương trình phân phối theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn dạy và học bơi của Trung ương; thực hiện lồng ghép việc học bơi với việc bồi dưỡng kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước. Quá trình tổ chức các lớp học bơi cho các em học sinh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, cả trong quá trình học bơi và đi lại trong thời gian tổ chức lớp học bơi cho các em học sinh;

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc tổ chức dạy và học bơi, phát huy vai trò trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc phối hợp tổ chức các lớp học bơi đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Kinh phí đảm bảo hoạt động của các lớp học bơi huy động từ các bậc phụ huynh học sinh có học sinh tham gia lớp học tự nguyện đóng góp;

 - Thực hiện công tác tổng kết rút kinh nghiệm sau khi hoàn thành kế hoạch.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

  1. Đối tượng tham gia học bơi:

- Khối 10: Tất cả học sinh đều phải tham gia học bơi. Ngoại trừ các em học sinh có bệnh liên quan không thể học bơi được thì nhà trường bố trí học môn khác (bóng chuyền).

- Khối 11,12: Học sinh chưa biết bơi hoặc bơi còn yếu thì học kỹ thuật bơi cơ bản; những học sinh đã biết bơi tốt thì học kỹ thuật bơi nâng cao. Những em học sinh có bệnh liên quan không thể học bơi được hoặc những em học sinh bơi tốt không có nguyện vọng học bơi thì nhà trường bố trí học môn khác (bóng chuyền).

* Học sinh tự trang bị quần áo bơi, kính bơi, nón bơi; chấp hành tốt nội quy lớp học (quần áo bơi phải kín đáo và phù hợp với lứa tuổi, môi trường giáo dục).

2. Nội dung chương trình học bơi

- Khối 10:  Học kỹ thuật cơ bản bơi và Kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước;

- Khối 11, 12:

 + Học kỹ thuật cơ bản bơi và Kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước;

 + Học kỹ thuật nâng cao bơi và Kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước;

3. Tài liệu giảng dạy: Thực hiện theo giáo trình được cấp tại lớp tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (02 giáo viên/ lớp học).

4. Giáo viên giảng dạy: Giáo viên tổ Thể dục Trường Phan Bội Châu và Giáo viên tại hồ bơi

5. Địa điểm học bơi:

- Nhà trường tổ chức học bơi tại hồ bơi Xuân Mai, đường Hải Thượng Lãn Ông : Học kỹ thuật bơi cơ bản và Kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước; các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước;

6. Hình thức và phương pháp tổ chức:

- Khảo sát số học sinh đã biết bơi và chưa biết bơi; đối với số học sinh đã biết bơi tốt, hoặc có bệnh lý liên quan, có nguyện vọng không học bơi thì tổ chức học một môn tự chọn khác theo quy định của chương trình.

- Số lượng học sinh học học bơi: 50 – 60 học sinh/01 lớp;

- Thời gian tổ chức lớp học: dự kiến bắt đầu từ tuần 10

+ Thời gian mỗi buổi học: 90 phút;

+ Thời gian học: theo khóa học từ 8 buổi/khóa;

+ Thời khóa biểu học bơi sẽ được sắp xếp riêng tránh trùng với thời khóa biểu học Thể dục, GDQP, Nghề phổ thông, Hướng nghiệp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí đảm bảo hoạt động của lớp học bơi được huy động từ các bậc phụ huynh có học sinh tham gia lớp học đóng góp. Kinh phí huy động chủ yếu nhằm đảm bảo kinh phí phục vụ cho chính các em học sinh tham gia lớp học bơi. (Kinh phí: 160.000đồng/01 học sinh).

- Học sinh thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo được miễn 100% học phí; Học sinh thuộc diện khó khăn có xác nhận của địa phương được giảm 50% học phí. Học sinh học nâng cao không được miễn giảm học phí.                                                                        

Nơi nhận:                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT Bình Thuận (để báo cáo);                                                                                        ( đã ký)

- CBGVNV và HS toàn trường;                                                                                         Nguyễn Thanh Hiệp   

- Tổ TD&GDQP (để thực hiện);

- Lưu VP.