Sơ đồ và phòng học trái buổi môn Tin, KTCN và Nghề 11.

Sơ đồ và phòng học trái buổi môn Tin, KTCN và Nghề 11.


Phòng học trái buổi môn Tin, KTCN và Nghề 11.