Tổng kết năm học 2018-2019


Ảnh: Thầy Đinh Tấn Đê