Tổng kết và trao giải hoạt động tháng thanh niên


Ảnh: Lê Thanh Hải