Get Adobe Flash player

KHẢO SÁT

Bạn truy cập website của Trường THPT Phan Bội Châu với tư cách là:
 
Hiện có 46 khách Trực tuyến

Đoàn thể

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

               THÀNH ỦY PHAN THIẾT         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Phan Thiết, ngày 29 tháng 2 năm 2016HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

------------------------------------------------------------

Chuyên đề : “Xây dựng và phát triển văn hóa – con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nhóm Đảng viên : Tổ Lịch sử

1) Nguyễn Thị Kim

2) Phạm Thị Thu Thủy

Tư tưởng  Hồ Chí Minh về văn hóa đã và đang là những định hướng lớn cho việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”  như NQTW V của đảng đã đề ra. Và nói đén văn hóa là nói đến phẩm chất giá trị tinh thần và trình độ con người. Theo yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng Chủ tịc Hồ Chí Minh nêu rõ “ chúng ta phải biến một đất nước dốt nát cực khổ thành một nước có nền văn hóa cao và có đời sống tinh thần nhân dân thật tươi vui hạnh phúc” đó cũng là nguyện vọng cao cả mà suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, cho mọi người “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khảng định trong công cuộc xây dựng kiến thiết nước nhà, phát triển kinh tê - chính trị - văn hóa - con người phải được coi trọng ngang nhau, văn hóa là động lưc phát triển kinh tế xã hội; văn hóa thuộc kiến trúc thượng tầng của xã hội mà nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê nin đã đề ra. Kiến trúc thựơng tầng và cơ sở hạ tầng có mối quan hệ biện chứng với nhau, hai phạm trù này là một thể thống nhất không tách rời. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay đất nước đang phát triển một nền kinh tế thị trương theo định hướng XHCN, công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội XII của Đảng (01/2016) vừa qua cũng đã chỉ rõ: Thời kì mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện đồng bộ hơn về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh để vững bước trê con đường đổi mới. Một lần nữa Đảng khảng định : phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người là nền tảng tinh thần của toàn xã hội. và trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đề cập, có hai nhiệm vụ được nhấn mạnh là : Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, nâng cao đời sống vật chât, tinh thần, tăng cường quản lý xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người… và phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hôi, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ năng lực làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, để đất nước vững bước vào thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giáo dục và đào tạo đươc Đảng coi là “quốc sách hàng đầu”. Là những cán bộ - đảng viên – giáo viên, hơn ai hết chúng ta vinh dự được Đảng và nhân dân giao phó cho nhiệm vụ là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, là những người trực tiếp đào tạo ra những chủ nhân tương lai của đất nước. Sự nghiệp “trồng người” cao cả ấy đòi hỏi mỗi chúng ta phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu của giáo dục và đào tạo giai đoạn mới hiện nay.

Trước hết trong nhà trường chúng ta, tổ chức Đoàn thanh niên cần tăng cường đổi mới các hình thức hoạt đông tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật trong và ngoài nhà trường, giáo dục lối sống, hành vi ứng xử có văn hóa, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng... Đồng thời có những hoạt động sâu rộng hơn để giáo dục lý tưởng sống, hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ, tránh xa tệ nạn xã hội, lên án thái độ thờ ơ vô cảm, tránh xa bạo lực… cần nhân rộng, tôn vinh những việc làm tốt, những tấm gương đẹp để học sinh học tập noi theo. Chúng tôi nghĩ rằng, đối với nhà trường bên cạnh việc tập trung đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học, cần coi trọng hơn nữa việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh dưới nhiều hình thức phong phú hơn, thuyết phục hơn. Song song với đó là việc ưu tiên đầu tư cho dạy và học nâng cao chất lượng các môn khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, tin học, đồng thời có sự quan tâm hơn nữa, coi trọng hơn cáo bộ môn khoa học xã hôi nhân văn trong nhà trường, bởi vì chính các bộ môn này vừa cung cấp tri thức trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, vừa trực tiếp giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta coi nhẹ các môn khoa học này thì chính điều đó sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức, ý thức của học sinh, bởi kinh tế thị trường hiện nay vốn đã có nhiều mặt trái của nó – con người dễ chạy theo lợi ích vật chất, coi nhẹ những giá trị văn hóa tinh thần, học lệch, hoặc xa hơn nữa là nguy cơ suy giảm các giá trị đạo đức … Bác Hồ đã từng nói : “Có tài và không có đức cũng vô dụng”. Vì vậy, sự nghiệp giáo dục và đào tạo cần tạo ra một đội ngũ người lao động phát triển toàn diện, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, có tay nghề và kĩ năng sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Là những giáo viên bộ môn lịch sử, chúng tôi đã và đang kết hợp giảng dạy vừa trang bị kiến thức, vừa giáo dục học sinh ý thức tự hào về truyền thống hào hùng của cha ông trong công cuộc dựng nước và giữ nước, về sức mạnh cội nguồn dân tộc để làm nên một đất nước Việt nam như ngày nay, đó là sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần tự hào – tư tôn dân tộc. Chúng tôi giáo dục các em ý thức kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước để xây dựng đất nước, tìm tòi và từng bước đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng bộ môn, khắc phục những hạn chế, khó khăn riêng của việc dạy và học lịch sử trong nhà trường; vừa kết hợp dạy chính khóa và ngoại khóa, giúp học sinh tìm hiểu những di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương để giáo dục các em ý thức bảo tồn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc trong dòng chày chung của văn hóa nhân loại. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng tôi luôn có ý thức giáo dục học sinh, thanh niên sống có hoài bão, sống phải cống hiến và dám nghĩ, dám làm, phải có trách nhiệm với việc gìn giữ độc lập chủ quyền của tổ quốc, thành quả mà cha ông ta phải đổ bao xương máu của nhiều thế hệ mới có được, và phải có ý thức tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc “hòa nhập chứ không hòa tan” như quan điểm của Đảng.

Để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Chúng tôi nghĩ rằng đây là trọng trách nặng nề mà mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên được Đảng và Nhà nước giao phó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải phấn đấu học tập rèn luyện suốt đời theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuốc đổi mới toàn diện đưa dất nước Việt Nam vững bước đi lên ngày càng giàu mạnh dân chủ - văn minh theo con đường XHCN.

NHÓM ĐẢNG VIÊN TỔ LỊCH SỬ 


         Nguyễn Thị Kim 

         Phạm Thị Thu Thủy


Nét vẽ tri ân

 “NGƯỜI THẦY TRONG TRÁI TIM TÔI”

 

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có kí ức tốt đẹp về những năm tháng cắp sách tới trường. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, bên cạnh ta không phải là bố mẹ, không phải là anh chị em , cũng không phải là những người có quan hệ ruột thịt với ta nhưng luôn sẵn sàng giang rộng đôi tay đón lấy ta, giúp đỡ, chia sẻ những lúc ta vui, ta buồn, ta hờn, ta giận.Và trong những khoảng lặng của cuộc sống, có đôi lúc ta tự hỏi với chính mình rằng đó có phải là bạn ta? Bởi lẽ, bạn là người ngồi cùng bàn với ta, cùng ta đùa giỡn và cùng ta song hành mỗi lúc tan trường, đến lớp. Nhưng có biết chăng, điều mà ta cần lắm là những ước mơ, những hoài bão tốt đẹp về một tương lai tươi sáng phía trước. Và ai, ai sẽ là người giúp ta vươn tới những ngôi sao lấp lánh của cuộc đời ta?

alt

Đọc thêm...

Một số hình ảnh công tác xã hội

 

alt

 

alt

Thầy Nguyễn Thanh Hiệp - P. Hiệu Trưởng trao quà Trung tâm bảo trợ Xã hội Tỉnh Bình Thuận

alt

Bí thư các chi đoàn thăm trẻ mồ côi

altalt

Đại diện BGH, BCH Công Đoàn, BCH Đoàn trường thăm mẹ liệt sĩ xã Mương Mán

 

alt

Bí thư các chi đoàn chụp hình lưu niệm với mẹ liệt sĩ xã Hàm Đức

alt

Bí thư các chi đoàn tham gia ngày chủ nhật tình nguyện

alt

Chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm phường Phú Thủy

Thể lệ cuộc thi hành quân bằng điểm số

PHAÙT ÑOÄNG CUOÄC THI  HAØNH QUAÂN BAÈNG ÑIEÅM SOÁ – lần 1

I. Muïc ñích, yù nghóa:

Thieát thöïc chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam vaø 60 naêm thaønh laäp tröôøng. BCH Ñoaøn tröôøng phaùt ñoäng cuoäc thi “ Haønh quaân baèng ñieåm soá” vôùi mong muoán caùc baïn ñoaøn vieân, thanh nieân ra söùc thi ñua hoïc taäp thaät toát ñeå ñaït heát quaû cao nhaát trong ñôït thi ñua vaø laø ñoaøn baåy trong caùc ñôït thi ñua tieáp theo cuûa naêm hoïc.

II. Thôøi gian:

Baét ñaàu töø ngaøy 22/10 ñeán heát ngaøy 16/11/2012

III. Caùch thöïc hieän:

- Taát caû caøc baøi kieåm tra 15 phuùt vaø 1 tieát trong thôøi gian neâu treân coù ñieåm: 8, 9 vaø 10 seõ ñöôïc choïn tính töông öùng 8, 9 vaø 10km.(Noäp cho bí thö chi ñoaøn baûn goác hoaëc baûn photo).

- Caù nhaân coù ñoaïn ñöôøng daøi nhaát, nhì, ba seõ ñöôïc trao giaáy khen vaø giaûi thöôûng

- Taäp theå coù ñoaøn ñöôøng daøi nhaát seõ ñöôïc trao giaáy khen vaø giaûi thöôûng.

- Bí thö chi ñoaøn toång hôïp baøi kieåm tra theo từng tuần vaø noäp cho thaày Triệu vaøo thöù baûy cuûa moãi tuaàn.

                                                                                         BCH ÑOAØN TRÖÔØNG

chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10


alt

Chúc các bạn nữ một ngày 20-10 vui vẻ, tràn ngập hoa và nhiều hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu.

Các bài viết khác...