Get Adobe Flash player

KHẢO SÁT

Bạn truy cập website của Trường THPT Phan Bội Châu với tư cách là:
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay113
mod_vvisit_counterHôm qua158
mod_vvisit_counterTuần này1256
mod_vvisit_counterTháng này9169
Hiện có 4 khách Trực tuyến

Kế hoạch thi GVDG cấp trường năm 2013-2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PT PHAN BỘI CHÂU                               Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Số:     / KHCM-THPT PBC                                                         Phan thiết , ngày 23 tháng 8  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC  2013-2014

 I.CÁC CĂN CỨ:

- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT Ngày 20/7/2010 về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ công văn số 3358/SGDĐT Ngày 20/10/2010 của sở GD&ĐT Bình Thuận về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên và mầm non;

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013-2014, trường TH PT PHAN BỘI CHÂU  tổ chức hội  thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  năm học 2013-2014 theo kế hoạch cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Qua Hội thi tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và toàn ngành.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức môi trường sư phạm và dạy học theo hướng phát triển các hoạt động, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự tin của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong đó chú trọng  việc sử dụng ĐDDH , có chất lượng và đạt hiệu quả cao;

- Thực hiện đổi mới công tác đánh giá giáo viên trung học. Coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỷ cương trong dạy - học.

 - Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học, các qui định của ngành..., cấp học và xử lý tình huống trong quá trình dạy học;

-  Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông

-Đảm bảo công khai, công bằng trong tuyển chọn; có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

 III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC:

1.Nội dung:

a) Sáng kiến kinh nghiệm - giải pháp hữu ích hay một sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh;

 b) Bài kiểm tra năng lực: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành;

 c) Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết giáo viên chọn và 01 tiết do Ban tổ chức Hội thi chỉ định bằng hình thức bốc thăm.

2 .Hình thức :

 a) Đăng kí đề tài sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi .

b) Bài kiểm tra năng lực là trắc nghiệm với nội dung bao gồm :

 -Thông tư Số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

 - Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo. Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học .

 -Văn bản chỉ đạo Số: 5466/BGDĐT-GDTrH ,V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014         

c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên giảng dạy cho học sinh tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

IV. KẾ HOẠCH  CỤ THỂ  :

 1/ Đối tượng và điều kiện dự thi :

Các giáo viên đã đăng ký danh hiệu giáo viên giỏi cấp cơ sở từ đầu năm.

 2/ Thời gian thực hiện :

a/ Đề tài sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổ chuyên môn nộp cho Ban tổ chức Hội thi văn bản báo cáo SKKN có kèm theo nhận xét, đánh giá của cấp tổ chuyên môn của Giáo viên dự thi cho ban tổ chức :

- Từ ngày 23/9/2013  đến ngày 28 /9 / 2013: Tổ chuyên môn chấm SKKN của giáo viên tham gia Hội thi;

- Ngày 01 /10 /2013 Tổ chuyên môn nộp SKKN-Giải pháp hữu ích - hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cùng với phiếu nhận xét, đánh giá của tổ chuyên môn lên Ban Tổ chức Hội thi;

- Từ ngày 03-05/10 /2013 : Ban Tổ chức chấm SKKN;

b/ Bài kiểm tra năng lực  :

-Được tổ chức tập trung 01 ngày vào ngày  : 10  / 10 / 2013

-Ban giám khảo tổ chức chấm vào ngày      : 12  /10 / 2013.

c/ Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy :

-1 tiết do giáo viên tự chọn : Thời gian thi từ ngày  14 /10 /2013  đến hết   31 /10/2013

-1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm :

   Từ ngày 04 /11/2013  đến hết ngày 16 /11/2013 .

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

 1. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

 a) SKKN hay báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt từ từ 6.0 điểm

 trở lên;

 b) Bài kiểm tra năng lực đạt từ điểm 8.0 trở lên;

 c) Các bài giảng đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

 2.  Được bảo lưu :   

  (Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bình Thuận số 3358 /SGD&ĐT   ban hành ngày 20/10/2010 )   

- GVDG cấp trường được bảo lưu thêm 1 năm học nữa nếu năm học trước liền kề được công nhận GVDG cấp trường loại xuất sắc  ( SKKN đạt 8 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt 9 điểm trở lên;  2 tiết dạy đều đạt loại giỏi hoặc tốt).

 -GVDG cấp Tỉnh  .

 VI.  BAN TỔ CHỨC, THƯ KÝ, GIÁM KHẢO:   ( Kèm theo quyết định )

Chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Ban tổ chức, ban thư ký, ban giám khảo, trưởng các tiểu ban giám khảo theo quyết định số 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 20/7/2010 về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên .
                            

    HIEÄU TRÖÔÛNG

                                                                                              

                           NGUYEÃN QUANG VINH