Thời gian học các buổi

Thời gian học các buổi


THỜI GIAN HỌC CÁC BUỔI

NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

     Giờ học buổi sáng:

06h45’ → 07h00’: Sinh hoạt 15’

07h00’ → 07h45’: Tiết 1 (Nghỉ 15’)

08h00’ → 08h45’: Tiết 2 (Nghỉ 5’)

08h50’ → 09h35’: Tiết 3 (Nghỉ 5’)

09h40’ → 10h25’: Tiết 4 (Nghỉ 10’)

10h35’ → 11h20’: Tiết 5

 

  

       Giờ học buổi chiều:

12h45’ → 13h00’: Sinh hoạt 15’

13h00’ → 13h45’: Tiết 1 (Nghỉ 5’)

13h50’ → 14h35’: Tiết 2 (Nghỉ 5’)

14h40’ → 15h25’: Tiết 3 (Nghỉ 5’)

15h30’ → 16h15’: Tiết 4 (Nghỉ 10’)

16h25’ → 17h10’: Tiết 5

 

 

Phan Thiết, ngày 27 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

Nguyễn Quang Vinh