Đảng ủy

Đảng ủy


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 2

1/ Nguyễn Phạm Triệu              -                   Bí thư

2/ Trần Văn Hữu                       -                   P. Bí thư

3/ Võ Thị Thanh Thủy               -                   Chi ủy viên

4/ Đỗ Thanh Vân                       -                   Thư ký

5/ Nguyễn Thanh Hiệp

6/ Lê Thanh Hải

7/ Trần Thị Minh

8/ Phạm Thị Kim Phượng

9/ Phan Thị Ngọc Linh

10/ Nguyễn Trung Cảnh