Điểm sau phúc khảo môn Anh kiểm tra 1 tiết lần 2 (28/11/2019)