Khối 12- Danh sách học sinh tô sai làm bài kiểm tra môn Anh lần 2 (28/11/2019).