Thành lập Ban tổ chức công diễn và hội diễn văn nghệ chào mừng ngày