Khối 12- Danh sách học sinh tô sai làm bài kiểm tra môn Sinh và Hóa lần 2 (31/10/2019).