Lịch học bơi áp dụng từ tuần 10.

Lịch học bơi áp dụng từ tuần 10.