Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Tp HCM 2019


Thông tin kỳ thi ĐGNL 2019.

Thời gian và địa điểm thi.