Sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019


Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

Học sinh Giỏi nhất khối

Học sinh Giỏi học kỳ 1

Học sinh Giỏi học kỳ 1

Học sinh Giỏi học kỳ 1

Học sinh Giỏi học kỳ 1

Học sinh đạt giải cuộc thi KHKT

Học sinh đạt giải cuộc thi KHKT

Học sinh Giỏi học kỳ 1

Học sinh Giỏi học kỳ 1

Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

Ảnh Lê Thanh Hải